جلسه بیست و پنجم ـ امهال

فایل صوتی:

فایل متنی:

متن سخنرانی: