تفسیرهای قرآن

محل برگزاری / موضوع : مجتمع فرهنگی امام رضا(ع)
تعداد جلسات: 118 جلسه
محل برگزاری / موضوع : مؤسسه جهادی
تعداد جلسات: 43 جلسه
محل برگزاری / موضوع : خیابان ایران
تعداد جلسات: 98 جلسه
محل برگزاری / موضوع : خیابان ایران
تعداد جلسات: 2 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیات الزهرا(س) - دانشگاه صنعتی شریف
تعداد جلسات: 17 جلسه
محل برگزاری / موضوع : خیابان ایران
تعداد جلسات: 44 جلسه
محل برگزاری / موضوع : خیابان ایران
تعداد جلسات: 38 جلسه
محل برگزاری / موضوع : خیابان ایران
تعداد جلسات: 61 جلسه
محل برگزاری / موضوع : مجتمع فرهنگی امام رضا (ع)
تعداد جلسات: 1 جلسه
محل برگزاری / موضوع : خیابان ایران
تعداد جلسات: 7 جلسه
محل برگزاری / موضوع : مجتمع فرهنگی امام رضا (ع)
تعداد جلسات: 7 جلسه
محل برگزاری / موضوع : مجتمع فرهنگی امام رضا (ع)
تعداد جلسات: 6 جلسه
محل برگزاری / موضوع : مجتمع فرهنگی امام رضا (ع)
تعداد جلسات: 6 جلسه
محل برگزاری / موضوع : مجتمع فرهنگی امام رضا (ع)
تعداد جلسات: 1 جلسه
محل برگزاری / موضوع : مجتمع فرهنگی امام رضا (ع)
تعداد جلسات: 2 جلسه
محل برگزاری / موضوع : سایر
تعداد جلسات: 63 جلسه
محل برگزاری / موضوع : سایر
تعداد جلسات: 76 جلسه
محل برگزاری / موضوع : مجتمع فرهنگی امام رضا(ع)
تعداد جلسات: 26 جلسه