کلیپ :: این عمر در چه راهی صرف شد؟

این عمر در چه راهی صرف شد؟