کلیپ :: امیدبخش ترین آیه قرآن چیست؟

امیدبخش ترین آیه قرآن چیست؟