سیاسی :: برداشت ناصواب رئیس جمهور از آیه 56 سوره انفال

برداشت ناصواب رئیس جمهور از آیه 56 سوره انفال