سخنرانی :: واقعاً افرادی محتاج نان شب شان هستند؛ این استعاره نیست!

واقعاً افرادی محتاج نان شب شان هستند؛ این استعاره نیست!