سخنرانی :: خدایا مپسند که… (اربعین)

خدایا مپسند که... (اربعین)