سخنرانی :: دولت آن است که بی خون دل آید به کنار

دولت آن است که بی خون دل آید به کنار