سخنرانی :: برای اینکه قوی شوید، باید در شب،بلند شوید،قرآن بخوانید.

برای اینکه قوی شوید، باید درشب،بلند شوید،قرآن بخوانید.