مراسم سوگواری شهید جمهور و هیأت همراه

فایل صوتی:

فایل متنی:

متن سخنرانی: