جلسه چهارم (شب عاشورا)

فایل صوتی:

فایل متنی:

متن سخنرانی: