فاطمیه دوم ـ شب سوم

فایل صوتی:

فایل متنی:

متن سخنرانی: