فاطمیه اول ـ شب چهارم

فایل صوتی:

فایل متنی:

متن سخنرانی: