فاطمیه اول ـ شب دوم

فایل صوتی:

فایل متنی:

متن سخنرانی: