فاطمیه اول ـ شب اول

فایل صوتی:

فایل متنی:

متن سخنرانی: